esiad rss besleme

EGE SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ESİAD)

Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayicileri ve işadamları önderliğinde 1992 yılında kurulan, üye profilini üretim ve hizmet sektörlerinde şahıs firmalarının, holdinglerin, şirket gruplarının sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği, üretime dayalı bir kalkınmanın önemini vurgulayarak, ülkemiz ve Ege Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal sorunları ile gelişme potansiyeline ilişkin görüşler bildiren ve öneriler sunan, dış ekonomik ilişkilere özel bir önem veren, bu kapsamda işinsanları ve işletmeler arasında işbirliği olanakları geliştirme çabası içinde olan, ayrıca Türkiye – AB ilişkilerini geliştirilmesi amacına yönelik olarak da bünyesinde 1996 yılından beri İzmir AB Bilgi Bürosu’nu barındıran, gönüllük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

AMACI (Dernek Tüzüğünden)

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaştırılması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmektir.

DERNEĞİN AMACA YÖNELİK FAALİYETLERİ

■ Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunmak,
■ İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
■ Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırmak, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret göstermek, destek vermek,
■ İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
■ Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapmak,
■ Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak, yol gösterici çalışmalar yapmak,
■ Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba göstermek,
■ Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olmak, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik etmek,
■ Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak,
■ Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,
■ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba göstermek, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapmak,
■ Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulmak, bu yönde faaliyetler yapmak,
■ Uluslararası ilişkilere önem vererek, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışmak,
■ İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
■ Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletmek, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak,

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir